D:

و من انديشه کنان

               غرق اين پندارم

که چرا خانه ی کوچک ما سيب نداشت؟

مصدق

04.gifروانی کردم اين مصدق رو

آآآآآآآآآآی می رم سر کار اصلا قصد نداشتم برم دلم بعد از امتحانم يه استراحت می خواست يه جا که فقط فکر کنم به چيزايی که ۹ ماه بود ازم دور بود و داشتن دوباره تو وجودم ميومد ولی چون جاش نزديک بود رفتم ،منشيم.

نخندينا!!!!!27.gif

آموزش و پرورش شتر مرغ

04.gif

وقتی بهم گفتن که يه جايی گفته منشی می خوام بی اختيار گفتم لابد اين پرورش شتر مرغيه؟

08.gif

به جون  خودم من اونجا جز تو عکسا شترمرغ نديدم

روز اول يه عکس از شتر مرغ ديدم دقيقاترکيبی از ايناست 29.gif   01.gif   21.gif

روز اول که يکيشون رو ديدم ازم پرسيد مدرکت چيه گفتم دیپلم فنيم تا اين و گفتم شروع کرد از خودش تعريف کردن خيلی بد شروع کرد جوری که دوبار تو صورتش به خنده افتادم آخه هيچ مقدمه چينی نکرد منم تازه ديده بود منم ازش سوالی نپرسيدم

دوسه بار چايی و بستنی گذاشتن جلوم گفتن بخور بعد برو از اونجايی هم که می دونم بعد از خوردنم می تونم برم يه بار چايی رو قبل از اين شيرين بشه خوردم بستنی هم 18.gif يه بار بهم دادن منم ديرم شده بود تا آقای .....روشو کرد اون ور عين قحطی زده ها خوردم بستنی رو تمام دهنم پر بود از بستنی يهو روشو کرد طرف من !حالا فکر کنين قيافه من چه مدلی بود!18.gif

از اونجايی که تا وقتی اينا ميان من تنهام و وقتی ميان من وميرم!هر وقت که ميان خسته هستن واسه همين هی چيز می گيرن به منم می دن.تو مجتمعی که هستيم يه کافی شاپ هم هست دم و دقيقه بدبخت...................

اسماشون رو نمی گم چون می ترسم بلايی که سر شراگيم اودم سر منم بياد بعد  يکی هم بياد اين جا رو بخونه آشنا اونا در بياد و ديگه هيچی...........

تا حالاش که مشکلی پيش نيومده تا ببينم بقيش رو خدا چی می خواد

واييييييی اين انتخابات هر چی فکر می کنم خيلی خراب شد خيليييييی اول من فکر می کردم هاشمی خوبه ولی الان يه چيزايی شنيدم از نت که.............احمدی نژاد هم که بدتررررررره يه جا خوندم آزادی رو می خواد بگيره 26.gifتو دلم گفتم کاش بازی بود می گفتيم از اول!

من که رای ندادم

يه چند بار هی می خوام بيام اين و بگم يادم می ره

وقتی دارين مسواک می زنين سعی کنين با کف خمير دندون حباب درست کنين05.gif

  • منگل ترين حيوان=سولی29.gif
  • فردا وقت دکتر دارم آی می ترسم!06.gif
  • فرق بين دانشگاه علمی کاربردی و آزاد!
  • همين الان بهم گفتن يکی از قفس آزاد شد//من نمی شناختمش فقط گفتن!
  • آهنگ مجنون تر از تو ليلا آهنگش قشنگه!
  • سه تار برام خريدن07.gifيه آدم خوبيييييييييی 10.gif
  • دوباره عينک می زنم28.gif
  • يه پشه تو اتاقه دلم می خواد خففففففش کنم!33.gifنمی دونم کجام شبيه مهتابيه؟صورت نورانيم؟05.gif
  • بابای ندا موقع رای دادن ديدن شلوغه گفتن من پرواز واسه آلمان دارم ولی چون رای دادن رو يه وظيفه شرعی و الهی و وظیفه خودم می دونم اودم رای بدم از يه طرف هم به پروازم نمی رسم !بردنش يه گوشه ازش رای گرفتن!19.gif

نمی دونم ايراده يا نه نمی دونم خوش شانسی هست يا بدشانسی ولی برای هر حرکتی چه خوب، چه بد يه دليل می تونم پيدا کنم برای توجيه کردن اون شخص رو به روم نمی دونم آرومم می کنه  ولی باعث شده حقم رو نشناسم ندونم توقع چه معنيی می ده ندونم حق دوستی مثلا تويه رابطه چقده و آدمی بايد توقع داشته باشه تو رابطش؟ولی راضيم

وقتی يه رابطه ای برام خراب می شه وقتی می بينم ذات شخصی همينه و عوض بشو نيست و فقط گاه گاهی خوب می شه ديگه تلاشی برای موندن نمی کنم ،کاش خودت بفهمی من اگه ديگه حرفی نمی زنم و تلاشی نمی کنم و بی حوصلم برا چی هست!وقتی جواب تلاش هام که به گفته خودت بهم فهموندی تلاش هست رو اين جوری بهم دادی!وقتی بهترين(بهترين و آرووم کننده)چيز زندگيم رو تو دسترس همه گذاشتی و حرمتش رو برام نگه نداشتی ديگه نتونشتم برات تکرارش کنم!ازم نخواه !خودت خودت رو می شناسی ازم نخواه !فقط توقع نداشته باش!نمی خوای خودت نمی خوای!من تو هر دوستی انتظار دوستی دارم!توقع ندارم ولی دوست دارم کسی باهام باشه!نپرس منظورم به کی بوده هر کی که بوده تو روش فکر کن شايد تو هم باشی

تو عقد مجيد و نجمه وقتی همه رفتن من رقيه خانوم شدم دوباره يکم به مامان مريم کمک کردم يهو ديدم تمام زن هايی که اونجا هستن دارن در مورد من حرف می زنن مينم سيب خوران و رقصان تا برگشتم يهو

عمه:29.gif          خاله01.gif   من:04.gif

29.gif:نه بابا يی چيزی اين آيدا از قيافش مشخصه چه آدم زرنگيه اين جوری نگاش نکنين

01.gif:نه بابا سادست خيلی مهربونه می خوره به قيافش که خيلی بد جنس باشه ولی اهل اين حرف ها نيست

29.gif:چرا خدا می شناسه اينارو

04.gif:26.gif

البته چيز خاصی نبود فقط تمام سيب زمانی که اومدم بگم دستتون درد نکنه من کجام زرنگه پريد پس گلوم!مريم و نجمه همانا عروس تو سر زنون ليوان به دست پريد پيشم حالا بزن و من خفه بشم و هی آب بخور!

در بيار سيب و از تو دهنت!

تف11.gif

کشتم پشه آيدا کش ۶ پا را

 

امروز آقای ......بهم گفت سلام باباجون!

11.gifالبته(04.gifاز ذوق داشتم خفه می شدم)آقای ....کجايين من بايد برم!؟ اومدم بابا جون من دم درم (11.gif)(04.gif)

 

اسما الان بهم زنگ زد

توصيه می کنم موقع خواب در اتاقتون رو ببندين مخصوصا اگه مثل من عادت دارين موقع خواب واسه خودتون شعر بخونيد و بخوابيد!

می روی و مژگانت فتنه ها می انگيزد      می روی و می سوزی خون خلق و می ريزی

محسن پسر خاله11.gifخوب می شی آيدا 18.gif

اين محسن آخرين نوه ای هست که مدرسه می ره!معدلش شده بود ۲۱/۱۸ زار زار گريه می کرد خونه ما انقدر گريه کرد که با اشک خوابش برده بود!11.gif

تو هر چی کتاب تعبير خواب و آدمی که بتونه خواب تعبير کنه گشتيم نفهميديم تعبير خوردن کافور چيه!خواب ديدم دارم کافور با آب که مثل خمير شده می خورم26.gif

خيلی وقته دلم نگرفته دلم تنگ شده ولی دلم بهونه های قديم رو می خواد دلم يه گريه می خواد که خيلی وقته خيلی وقت شايد ۴ ماه پيش فقط يک بار کردم گريه کردم ولی نه از ته ته ته دلم دلم يه گريه می خواد که بسازتم

فردا وقت دکتر دارم يه بار هم گفتما ولی آی می ترسسسسسسسسسم

دارم کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند رو می خونم کسی خوندتش؟

امروز فقط برای يک دقيقه فقط يکی دلم يه چيزی رو خواست که تو ۱۸ سال عمرم شايد دوبار بيشتر نخواستمش چون همشون رو يه مدل می ديدم ولی فقط يک دقيقه خواستم

نه ديگه اين واسه ما دل نمی شه

هر چی من بهش نصيحت می کنم

که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمی شه

می گه يا اسم آدم دل نمی شه

يا اگر شد ديگه عاقل نميشه

کاش تنفری که تو وجودم اومده و زجرم می ده کاش اون حس چندشی که خيلی علامت سوال جلوشه و از هر کی می پرسم که چرا و هيج جوابی بهم نمی دن زود تری تموم شه بره تا الان فقط تنها جوابی که براشون پيدا کردم نگاه های پر از حسرت پايين بوده

می گم آخه باباجون اون دل فولادی دست کم دنبال کيف خودشه ديگه از اشک چشش زير پاش گل نمی شه

تولد هستی مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککک07.gif

نيستش نمی دونم کجاست چه می کنه ولی می دونم که ندارمش

شايد بقيش رو تو بلاگ دلک بزارم

تنهام نذارين

مرسی

صلوات

خوش باشي07.gif

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترنم

هنوزم ميگم که خيلی لطيفی

در اوج تنهايي

سلام آيدا جون ! قشنگ بود .. مثل هميشه !‌ راستی منم مثل تو اين شعر شهر قصه رو خيلی دوست دارم ... (:

abuzar

سلام - از نوشته هات خوشم اومد . باحال می نويس - قضيه شترمرغها رو که نفهميدم ولی خوب خيالی نيست.

sayeh

سلام آيدا جون. خانمی از اونجا رفتی حالا که من مجبورم هی بيام اونجا کتاب بخرم؟ سر کاره جديد مبارکا باشهههههههههههههههههه.....وای هفته ديگه کنکور دارم. البته و صد البته که ما آزاد رو هستيم ولی دعا کن برام.................... اگه هم تو گزاگ عضوی بگو به چه اسمی ادت کنم.........قربونت

هميشه دل تنگ

سلام انقدر از اين در و اون در حرف ميزنی آدم آخرش فکر ميکنه تا الان چی خونده؟‌(دندون) ولی اوليش و باهات هستم من عاشق شعرهای حميد مصدق هستم . و اينکه ديگه مگه چه دکتری ميخوای بری؟ اووووووخ. من هم بعد از ۲ ماه و ۱۰ روز اپ کردم . منتظر قدمهای سبزت هستم. يا علی

faryad

سلام ماشالله چقدر اکتيو بودی اين همه نوشتی...موفق باشی

aida

باز رو ۱۳ گذاشتين؟

hossein

سلام سليمه جان،راستش ببخشيد هنوز کامل نخوندم،چون وقت ندارم اما سيو کردم و ميخونم،ميآم برات کامنت ميزارم،ترخدا يکيتون به من بگه که پرشين بلاگ چه ايرادی پيدا کرده،نميتونم آپ کنم،فقط با مرورگر اپرا باز ميشه از اونجا هم نميشه آپ کرد،کمک کنيد،خواهش ميکنم.

hossein

ببخشيد انگار اشتباه شد،منظورم همون آيدا بود،شرمنده

اودی

چه حالی داری تو آيدا !!! ...