ای فلک بی من مگرد

ای قمر بی من متاب....

ای زمین!

ای زمین بی من مروی

ای زمان بی من مرو..............

ای فلک بی من مگرد.....مگرد...مگرد...مگرد....

/ 2 نظر / 2 بازدید
عجبی

ای فلک بی من مگرد ای قمر بی من متاب.... ای زمین! ای سرزمین! یاد مارا برنگین ای زمان ای ارمغان رو مکن بر ناکسان ای فلک بر من بگرد خاک افلاکم مکن

سعید عزیززاده

و دیگر هیچ...