راه دوم رو می رم......

دلم گرفته....یک سالی می شه همیشه دلم...اون ته تهاش گرفته......

خستمه......خسته...از تمم راه های رفته شده و دیده نشده......خستمه...از زبان هایی که دیگه عاجز شدن از فهموندن .....

خسته شدم از بس سر این دوراهی نشستم و نفهمیدم چه کار کنم......کدم راه رو برم؟

خسته شدم از بس این بغض فقط چشمامو سوزوند...کاش می ترکید.....کاش میومد....نه..نیاد بهتره.........اشک از چی بریزم؟

می دونی راه دوم بیشتر بهم چشمک می زنه.............

ببخش!

/ 2 نظر / 20 بازدید

[ناراحت]

ابوالفضل

معمولا راهی که چشمک میزنه راه خوبی نیست!